Kalvária Hliník nad Hronom

Záznam relácie "Pútnický víkend" z rádia Lumen

o kalvárii v Hliníku nad Hronom

Záznam relácie "Odhodlaní putovať" z televízie RTVS

o kalvárii v Hliníku nad Hronom

História Hliníckej Kalvárie

Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Hlinícka Kalvária bola vybudovaná v rokoch 1901 – 1908. Iniciátorom a hlavným organizátorom stavby bol miestny farár Augustín Bogisich (*1842 +1904). Pôvodne chcel A. Bogisich postaviť na vrchole nezalesneného kopca Zmina z diaľky viditeľný kostolík - pamätník tisícročia obrátenia Uhorska na kresťanskú vieru. Trojvežový, jednoloďový kostolík v neogotickom slohu bol postavený v rokoch 1901 – 1902. Neogotický oltár z Tirolska s Božím hrobom a sochou Sedembolestnej Panny Márie kúpila vdova Mária Chmelová rod. Figuliová. Kostolík bol posvätený v roku 1902.

Farár Augustín Bogisich - zakladateľ Kalvárie

Pôvodný interiér kostolíka

Nápis na mramorovej tabuli v kostolíku ("Na pamiatku 10. storočia od obrátenia Uhorského kráľovstva na kresťanskú vieru, 900 - 1900")

Medzitým na temene Zminy, vzdialenom asi štvrť kilometra od kostolíka, postavili súsošie Golgoty (tri kríže), o ktorom sa pôvodne neuvažovalo. Podnet k jeho výstavbe dala náhodná návšteva obchodných agentov z Tirolska, ktorí ponúkali kovové sochy Ukrižovaného a lotrov, odliate firmou A.Köröcsiho v Grazi. Tri kamenné kríže zhotovili hlinícki kamenári. V roku 1903 sa Hliníčania rozhodli, že na pahorku Zmina postavia aj kaplnky – zastavenia krížovej cesty a neskôr i kaplnky cesty oslávenia. Prípravná kaplnka a kaplnky krížovej cesty boli postavené v neogotickom slohu v rokoch 1903 – 1904. Obrazy v kaplnkách s výjavmi krížovej cesty, maľované na plechu, boli zhotovené vo Viedni v roku 1904. Obrazy boli namaľované podľa Führichovej krížovej cesty v kostole sv. Jána Nepomuckého vo Viedni. Farár A. Bogisich dal na vlastné náklady vybudovať naľavo od kostolíka XV. Kaplnku „Pán Ježiš vstal z mŕtvych“, čím začal tretí – ľavý rad kaplniek cesty oslávenia. A.Bogisich zomrel 13. júna 1904, o čom svedčí pamätná tabuľa v XV. kaplnke.

Pamätná tabuľa A. Bogisicha XV. kaplnke: "Pán Ježiš vstal z mŕtvych". Z chronogramu vyplýva rok výstavby kaplnky 1904.

Hlinícka Kalvária v roku 1907. Kopec Zmina ešte nebol zalesnený a z ľavého radu kaplniek stojí iba horná XV. - "Zmŕtvychvstanie".

KALVÁRIA

Cesta oslávenia bola postavená rokoch 1908 - 1909, keď bol miestnym farárom Augustín Feldmayer. Kaplnky XV. – XIX. zodpovedajú tajomstvám Slávnostného ruženca. Poslednou – spodnou kaplnkou ľavého radu je XX. kaplnka „Srdce Pána Ježiša a Panny Márie“.

Farár Augustín Feldmayer

Hlinícka Kalvária bola postavená z darov zbožných Hliníčanov a ich duchovných pastierov. Hliníčania prispeli i bezplatnou prácou, povozmi a materiálom. Celkové finančné náklady boli 19 558 zlatých. Kalvársky kopec Zmina, na ktorom boli pôvodne pasienky a kameňolomy na ryolit, bol od roku 1928 postupne zalesňovaný. Stopy po kameňolomoch je možné dodnes vidieť za kostolíkom a napravo od V. a VII. kaplnky. Hliník bol známy výrobou mlynských kameňov z ryolitu, ktoré sa predávali do celého Uhorska. Ryolitové klenáky, ktoré lemujú oblúky vchodov do kaplniek a kostolíka sú obdivovanou ukážkou majstrovstva hliníckych kamenárov. Počas bojov o Zminu v roku 1945 utrpela Kalvária veľké škody – každá jej stavba niesla stopy vojny. Kaplnka XI. bola celkom zničená, kostolík a kaplnka X. boli vážne poškodené. Na mreži kaplnky IX. doteraz vidno stopy po výbuchu. V roku 1946 bola Kalvária obnovená. Ako celok sa hlinícká Kalvária zachovala v značnej autenticite. Prešla iba nevyhnutnými opravami a úpravami udržiavacieho charakteru. V roku 1992 neznámi páchatelia ukradli z oltára kostolíka drevenú sochu Sedembolestnej Panny Márie, ako aj ostatné plastiky z oltára. Na mieste pôvodnej sochy bola v roku 2011 posvätená socha hliníckej bolestnej Panny Márie, ktorá bola vyhotovená v Krakove. V roku 2011, keď bola Kalvária obnovená, si kaplnky a zastavenia Kalvárie „adoptovali“ veriaci z hliníckej farnosti a z okolia. V súčasnosti sa na hliníckej Kalvárii koná tradičná „jarná“ púť s krížovou cestou a so svätou omšou v nedeľu po sviatku Nájdenia sv. kríža a „jesenná“ púť v nedeľu po sviatku Povýšenia sv. Kríža a Sedembolestnej Panny Márie. Na Veľký piatok dopoludnia sa na Kalvárii koná Krížová cesta.

Schéma Hliníckej Kalvárie

Pieseň pri novovysvätenej Kalvárie v Hliníku, Tekovskej Stolici

11. septembra 1904

1. Iďme že my všetci s radosťou kresťany,
na ten vrch Hlinický novovysvätený.
2. Na tom vrchu milom Kalvária stojí,
aby bol Pán Ježiš od všetkých uctený.
3. Túto Kalváriu verní vystavili,
ktorí Krista Pána v svém srdci nosili.
4. Na ten vrch vznešený s radosťou spiechajme
a Ježiša Krista na Kríži pozdravme.
5. Rozjímajme si my Jeho sväté rany,
ktoré vystáť musel v svojom bičovaní.
6. On bol umučený a my sme spasení,
z pekelnej priepasti už vyslobodení.
7. Ďakujme my Bohu za to dobrodenia,
že nás vyslobodil z večného trápenia.
8. On je tá Obeta za nás z neba daná,
od Večného Otca, najvyššieho Pána.
9. On posiela svojho Syna trpieť za nás,
aby k zatrateniu žiaden neprišiel z nás.
10. Stupujme na svätú horu Kalváriu,
preukázať lásku svojmu Spasiteľu.
11. Navštívme kaplnky, ktoré tuná stoja
a vyobrazujú horké umučenia.
12. Posviacka tu stojí, ľud je zhromaždení,
na posvätnom vrchu k obete zídení.
13. Kňaz tu obetuje Krista premilého,
z lásky pre nás hriešnych na smrť vydaného.
14. Keď on vyslovuje nad kalichom slová,
ktorie sa hneď v Telo, svätú Krv zmenia.
15. Vtedy silne verme, že On Boh živý,
v Oltárnej Sviatosti skutku opravdivý.
16. Náš drahý Spasiteľ verne nás miloval,
na pamiatku seba v Sviatosti zanechal.
17. Preto vrúcnu lásku všetci k Nemu majme,
v Oltárnej Sviatosti, často Ho prijímajme.
18. Každý deň navštívme stánok Jeho milý,
žime čestne, sväte budeme šťastliví.
19. V svojich pobožnostiach buďme vždy horliví,
dokiaľ tu budeme na tej zemi živí.
20. Príkaz Boží plňme, hriechu sa varujme,
dobrými skutkami nebo si hotujme.
21. Radosť máme z toho dobrodinci milí,
že ste toto miesto Bohu posvätili.
22. Ďakujme všetkým, ktorí účasť mali,
tie sväté kaplnky tu vybudovali.
23. Tie ich milodary, nech sú odplatené,
pred Otcom Nebeským do knihy vložené.
24. Odplať, že im za to Bože dobrotivý,
za tú vďačnú úctu, ktorú Ti činili.
25. Obdar ich so zdravím, šťastím, požehnaním
a po tej časnosti s večným radovaním.
26. Popraj im tú radosť a svoj Nebeský stan,
aby sa po smrti s Tebou tešili tam.
27. Za tie milodary bude vám od Pána
koruna v nebesiach večnej slávy daná.
28. Kde večne kraľuješ spolu s Kristom Pánom
udeľ Vám tú milosť Bože večný amen.

Pieseň s dovolením aj s odubrením najdôstojnejšieho ordinariátu Ostrihomského skladal Slovák Josef.

Obrázky z Kalvárie


Po kliknutí na obrázok zväčší.


KDE NÁJDETE HLINÍCKU KALVÁRIU